Algemene voorwaarden
bio enterprise It's about details

Algemene voorwaarden

Bio Enterprise BV, gevestigd te Vroomshoop. De voorwaarden zijn ter inzage gelegd ten kantore van de Vennootschap op 17 december 1992 en zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Enschede, onder dossiernummer: 05050761

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Alle aanbiedingen, overeenkomsten, adviezen en leveringen geschieden onder toepassing van deze algemene verkoop- , levering- en betalingsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
 • Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden door bio enterprise BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien bio enterprise BV optreedt als afnemer van prestaties, dan gelden daarvoor overeengekomen voorwaarden.
 • De eventuele nietigheid c.q. vernietiging van enig beding uit deze algemene verkoop- , levering- en betalingsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Bio enterprise aanbiedingen, prijzen en betalingen

 • Alle door bio enterprise BV mondeling genoemde of schriftelijke genoteerde prijzen zijn netto exclusief btw. De prijzen zijn geheel vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend. Genoteerde prijzen voor wederverkoop dienen als richtprijzen te worden beschouwd.
 • Bio enterprise BV is gerechtigd een overeengekomen prijs te verhogen indien aan haar door derden kostprijsverhogingen zijn doorberekend en levering plaatsvindt drie maanden na de datum van overeenkomst.
 • Betaling van de prijs dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder beroep op verrekening zijdens de afnemer.
 • Indien de afnemer niet voor de overeengekomen vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft bio enterprise BV het recht zonder nadere ingebrekestelling hem vanaf de vervaldatum een rente inclusief boete in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 5%, alsmede alle op de inning van haar vordering vallende buitengerechtelijke kosten, overeenkomstig het incassotarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, indien de werkelijk gemaakte kosten hoger liggen, zullen de werkelijke kosten van buitengerechtelijke incasso worden doorberekend.
 • Indien door een afnemer in enig samenwerkingsverband overeenkomsten worden gesloten met bio enterprise BV dan zijn naast de afnemer, overigen betrokken bij die samenwerking hoofdelijk aansprakelijk.

 

Levering en risico

 • De zaken worden door bio enterprise BV franco geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
 • Op het moment van de feitelijke aflevering der zaken gaat het risico daarvan over op de afnemer.
 • De door bio enterprise BV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering, en zijn niet bindend.
 • In geval van overmacht, waaronder wordt vertaan elke van de wil van bio enterprise BV onafhankelijke omstandigheid, zijn wij gerechtigd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de afnemer daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.
 • Indien de afnemer zonder een geldige reden weigert de door hem gekochte zaken in ontvangst te nemen of overigens enige verplichting ingevolge de overeenkomst niet nakomt, zal bio enterprise BV het recht hebben zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade.
 • De wijze van vervoer wordt bepaald door de verkoper. Meerkosten ten gevolge van een door de wederpartij gewenste leverings- of vervoerswijze komen voor de rekening van de wederpartij.
 • De Vennootschap houdt zich het recht voor om, alvorens tot verdere levering over te gaan, betaling te vorderen van het reeds geleverde, alsook om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, dan wel om de zaken onder rembours te leveren.

 

Eigendomsvoorbehoud en terughaalrecht

 • De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan. De koper is echter gerechtigd om over de zaken te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is verplicht verkoper terstond op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de verkoper nog in eigendom toebehoren zaken. Indien er aanwijzingen zijn dat de afnemer niet zal betalen, is bio enterprise BV gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken die verkoper’s eigendom zijn gebleven terug te halen of te laten halen van de plaats waar deze zich bevinden, geheel op kosten van de afnemer.
 • Indien er aanwijzingen zijn dat de afnemer niet zal betalen, is de Vennootschap gerechtigd terstond de geleverde zaken op kosten van de afnemer terug te halen.

 

Kennisgeving van bezwaren

 • Bezwaren naar aanleiding van orderbevestigingen en facturen, alsmede in verband met manco’s, verkeerde prestaties en uitwending waarneembare gebreken dienen schriftelijk bij de Vennootschap te worden ingediend zo spoedig mogelijk, en maximaal 7 dagen, na de ontvangst van bedoelde bescheiden c.q. na de feitelijke aflevering van de zaken. Bezwaren in verband met niet uitwendig waarneembare gebreken van de zaken dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, bij de Vennootschap te worden ingediend. Bij niet zo spoedig mogelijk indienen van bezwaren als bedoeld vervalt elke eventuele aanspraak terzake jegens bio enterprise BV, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem te wijten is.
 • Bio enterprise BV zal naar vermogen de gevolgen van de door haar aanvaarde bezwaren opheffen, dan wel de afnemer tegen afgifte aan de Vennootschap van de betrokken zaken crediteren voor de koopprijs respectievelijk de dagprijs, indien deze lager is dan de koopprijs, of een gedeelte daarvan, afhankelijk van de aard van de tekortkoming.
 • Terugzenden van zaken aan de Vennootschap kan niet geschieden dan na toestemming van de Vennootschap, en onder opgaaf van de factuur waarop de geleverde goederen zijn berekend.
 • Het indienen van bezwaren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting.

 

Garantie

 • Indien de afnemer zijn verplichtingen uit enige met bio enterprise BV gesloten overeenkomst niet nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie onverminderd blijven gelden, wordt ieder echt op garantie als in dit artikel bedoeld opgeschort en vervalt indien de afnemer niet binnen één maand nadat het recht op garantie is ontstaan, zijn verplichtingen als bedoeld is nagekomen.
 • Bio enterprise BV zal duurzame zaken, waarop garantie is verleend, vervangen dan wel herstellen, wanneer deze gebreken vertonen die het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materiaal of ondeugdelijke constructie.
 • De in lid 1 omschreven garantie beperkt zich tot de daar bedoelde gebreken, die ontstaan zijn binnen zes maanden na de feitelijke aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 • Beroep op garantie dient binnen acht dagen na het moment dat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk bij Vennootschap te geschieden, bij overschrijding van welk termijn voor de Vennootschap elke garantieverplichting vervalt, tenzij de afnemer aantoont dat overschrijding niet aan hem is te wijten.
 • De garantie voor zaken, die bio enterprise BV niet zelf heeft vervaardigd, is beperkt tot de garantie die zij bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren.
 • Gebreken die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de afnemer, zoals ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de instructie, ondeskundige bewaring, het niet opslaan in de originele verpakking door de wederpartij, alsmede die het gevolg zijn van veranderingen, die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bio enterprise BV door de afnemer of derden zijn aangebracht, vallen buiten de garantie
 • Bij gebruik van andere dan door de Vennootschap geleverde onderdelen vervalt alle aanspraak op garantie.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

 • Bio enterprise BV is nimmer aansprakelijk voor enig schade uit de overeenkomst of andere rechtsverhoudingen voortvloeiende, tenzij het in de branche waarin zij werkzaam is gebruikelijk is om terzake van de schade waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit een verzekering af te sluiten, in welk geval de aansprakelijkheid van de Vennootschap niet verder strekt dan het bedrag dat de verzekering uitkeert c.q. zou uitkeren.
 • Het in lid 1 bepaalde geldt eveneens ten behoeve van het personeel van bio enterprise BV en van de zijdens de Vennootschap ingeschakelde personen.

 

Rechtsverwerking

 • De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering danwel het aanhangig maken van enig geschil door de afnemer terzake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

 

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 • Op gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.